หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์

ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๕๐๐

ประวัติ

      หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ณ วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ เดิมชื่อ ทับทิม ภายหลังได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่า เนื่อง เป็นบุตรีคนที่ ๓ ของหม่อมราชวงศ์อั้น นิลรัตน์ และนางเผือก นิลรัตน์ ณ อยุธยา สืบราชสกุลมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๒ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา ลงมาทางพระอัยกาหม่อมเจ้าชายชุ่ม นิลรัตน์

      ในวัยเยาว์ บิดาได้นำหม่อมหลวงเนื่องถวายหม่อมเจ้าหญิงสะบาย นิลรัตน์ ซึ่งเป็นท่านย่าและทรงเป็นหัวหน้าห้องเครื่อง (ครัว) ของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ทรงเลี้ยงดูภายในวังสวนสุนันทา ในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ในวังนี้ ได้รับการสอนในวิชาการครัวตลอดจนการฝีมือต่างๆ และหม่อมเจ้าหญิงสะบาย ได้นำขึ้นถวายเป็นข้าหลวงในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ได้รับประทานเหรียญทองลงยา อักษรพระนามย่อ “น น” เป็นเกียรติยศ หม่อมหลวงเนื่อง ศึกษาในโรงเรียนนิภาคารจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

      หม่อมหลวงเนื่อง เริ่มเขียนผลงานลงนิตยสาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เริ่มต้นที่นิตยสาร อาหาร-โรงแรม-ท่องเที่ยว ลดา และ พลอยแกมเพชร ใช้ชื่อคอลัมน์ ชีวิตในวัง และ ชีวิตนอกวัง นอกจากงานเขียน หม่อมหลวงเนื่อง ยังมีความสามารถในการปรุงอาหารไทยชาววังประเภทต่างๆ ซึ่งได้รับการอบรมมาแต่ครั้งอาศัยอยู่ในวัง โดยหม่อมหลวงเนื่อง และนางสาวนิจ เหลี่ยมอุไร บุตรสาว ร่วมกันเผยแพร่วิธีการปรุงอาหารเหล่านี้ เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่สนใจจำนวนมาก


ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • พ.ศ.๒๔๖๔ ได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนิภาคาร จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารีทรงสถาปนาขึ้นเพื่อให้การศึกษาข้าหลวงในวังสวนสุนันทา
  • พ.ศ.๒๕๔๕ ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลงานที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  1. ความสามารถในการปรุงอาหารไทยชาววัง ซึ่งได้รับการอบรมมาตั้งแต่สมัยอยู่ในวังสวนสุนันทา เช่น ทอดมันสิงคโปร์ สะเต๊ะลือ เมี่ยงลาว แกงรัญจวน ยำทวาย ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันมากที่สุดคือน้ำพริกลงเรือ และในปัจจุบันมีอาหารชาววังบริการ ณ ห้องอาหารแก้วเจ้าจอม โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  2. การเขียนนิตยสาร โดยใช้ชื่อคอลัมน์ว่าชีวิตในวัง และชีวิตนอกวัง ลงในนิตยสารพลอยแกมเพชรและนิตยสารลดา เป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก
  3. หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารชาววังแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ย้อนกลับ