นายกร ทัพพะรังสี

ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน

ประวัติ

      นายกร ทัพพะรังสีเกิดเมื่อวันที่๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ประวัติการศึกษาB.A. สาขาวิชา Industrial Management สถาบัน Clark UniversityWorcester, Massachusetts,USA ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีตได้แก่ ในปี พ.ศ.๒๕๔๗–๒๕๔๘ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและในปี พ.ศ.๒๕๔๑–๒๕๔๓ ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับคือ ชั้นตรามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒

      นายกร ทัพพะรังสี ท่านเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมอุทิศตนในการทำงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้หลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงานทุกระดับ มีบทบาทในการให้ข้อคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพที่สำคัญเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ มีความเป็นผู้นำและความสามารถในการบริหารเป็นอย่างมาก มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาการศึกษา ให้สามารถแข่งขันในระดับอาเซียนและในระดับนานาชาติ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชนระดับชาติและนานาชาติ ให้การสนับสนุนและเน้นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาเพื่อท้องถิ่น


ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวม ๓ วาระ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน
ผลงานที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  1. ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ท่านอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี และส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ มาอย่างต่อเนื่อง
  2. กำหนดให้มีการประชุมเสวนา ๔ สภา ซึ่งเป็นการผลักดันให้สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  3. กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมคณะ วิทยาลัย และศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น แนวทางการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน
  4. กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมคณะ วิทยาลัย และศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น แนวทางการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน
  5. มีวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารองค์กรตลอดระยะเวลาในการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำมหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสู่สากล สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอก

ย้อนกลับ