รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย

ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน

ประวัติ

      รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัยเกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๕ที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สมรสกับเภสัชกรหญิงระพีพร เกิดวิชัย ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดลครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ Certificate of Research Practicum: Methodology of Qualitative Research: The University of Texas Medical Branch at Galveston, USA.

ในระหว่างการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ เน้นให้คนในองค์กรมีความผาสุก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล


ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (วาระที่ ๑)
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน (วาระที่ ๒)
ผลงานที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 1. สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย ผลักดันงานวิจัยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน มีงบประมาณการวิจัยเฉลี่ยปีละประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ เผยแพร่งานวิจัยในรูปบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ส่งผลให้บทความวิจัยของอาจารย์ต่อสัดส่วนอาจารย์ทั้งหมด มีมากกว่าร้อยละ ๙๐
 3. ผลักดันให้มีวารสารงานวิจัยในฐานข้อมูล TCI ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีรวมทั้งสิ้น ๙ เล่ม
 4. ส่งเสริมการนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์เชิงรูปธรรมโดยน้อมนำแนวความคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นฐานในการวิจัย สร้างศูนย์การเรียนรู้เกิดขึ้นในหลายๆ แห่งที่เป็นพื้นที่การวิจัย เช่น จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น
 5. ส่งเสริมงานวิชาการและวางระบบบริหารจัดการงานวิชาการโดยสร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการ พบว่าบุคลากรของสวนสุนันทามีความผาสุกมากที่สุด เมื่อเทียบกับทุกมหาวิทยาลัย
 6. ผลักดันให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก้าวเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ ๑ ของประเทศติดต่อกัน ๗ สมัย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Webomatricsประเทศสเปน
 7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความโปร่งใส โดยได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโปร่งใสในด้านวัฒนธรรมองค์กรมากที่สุด เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทยโดยเป็นอันดับที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 8. สร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น โดยเน้นวัฒนธรรม ประเพณีแบบไทย เน้นความเป็นวังและวัฒนธรรมองค์กรแห่งความเอื้ออาทร
 9. กำหนดเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน โดยเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่วางวิสัยทัศน์ ๑๕ ปี และกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
ย้อนกลับ