รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช

ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน

ประวัติ

      รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑ (วาระที่ ๑) และ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ (วาระที่ ๒) ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. (มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท M.A.(I.Ed. in Administration & Supervision) Technological University of the Philippines, Manila. และปริญญาเอก Ed.D. (Technology and Industrial Management) New York University, New York, USA.

      ในระหว่างการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ท่านเป็นผู้ให้ความสำคัญเรื่องการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการโดยใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เช่น ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ด้านบุคคล อาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอนงานงบประมาณ เพื่อให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ และอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับบุคลากร ให้เกิดประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน ส่งผลให้การจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวเข้าสู่การเป็น e - University มหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ แบบออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานได้อย่างง่าย และกระจายการใช้งานอย่างทั่วถึง โดยมีระบบการจัดการเรียนรู้ e –learning ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และท่านมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้มีการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับ คือวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์


ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๕
ผลงานที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  1. เป็นผู้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและชัดเจนในการทำงานให้กับบุคลากร
  2. เป็นผู้นำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเรียนการสอน ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่นักศึกษาสามารถรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
  3. เป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยในกำกับ คือวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ย้อนกลับ