ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง

ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน

ประวัติ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทองเกิดวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ประวัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๙ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกเคมี วิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๑๔ ปริญญาตรี กศ.บ. (มัธยมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร พ.ศ. ๒๕๑๙ ปริญญาโท กศ.ม.(เคมี) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร พ.ศ. ๒๕๒๔ ปริญญาเอก กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

      ประวัติการทำงานและการบริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่านปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ และดำรงตำแหน่งผู้บริหารในหลายวาระ ท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างต่อเนื่อง ในกิจกรรมที่สำคัญและมีผลงานที่โดดเด่นได้รับคัดเลือก เป็นนักวิจัยดีเด่น รางวัลเข็มราชภัฏทองคำ ท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้าน การวิเคราะห์ System Approach การวิจัยในชั้นเรียนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติระเบียบวิธีวิจัย / วิธีวิทยาการวิจัยการจัดการคุณภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 และการพัฒนาหลักสูตรแบบ Modularในระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ท่านปฏิบัติงานด้วยความสุขุม รอบคอบ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล บริหารงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นในหลักคุณธรรม หลักจรรยาบรรณที่ดีเป็นที่รักและเคารพของผู้ใต้บังคับบัญชา


ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๑
ผลงานที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 1. มีส่วนร่วมในการจัดตั้งสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 2. พัฒนาระบบงานรับสมัครนักศึกษาและประมวลผลการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ของกลุ่มสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
 3. เป็นผู้ริเริ่มการใช้คอมพิวเตอร์ในงานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัย
 4. เป็นผู้นำหลักสูตรตามโครงการความร่วมมือกับUniversity of Wolverhampton
 5. เป็นผู้ริเริ่มการเปิดสอนระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
 6. มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู ๕ ปี แบบ modular system ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 7. จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 8. เป็นผู้ริเริ่มการออกระเบียบการจัดตั้งส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย
 9. เป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 10. สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมฯกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ย้อนกลับ