นายกัมพล ตันสัจจา

ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน

ประวัติ

      นายกัมพล ตันสัจจา เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา St.Stephen’s College, HongkongFayeteville High School, Arkansas, U.S.A. ระดับอุดมศึกษา Bachelor of Science Electrical Engineering from University of Arkansas, America. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาภูมิสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ บริษัทนงนุชวิลเลจ จำกัด บริษัทนงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัดบริษัท แบล็คชีพ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการบริษัท เอเพ็กซ์ ภาพยนตร์ จำกัด

      มีผลงานทางวิชาการ และผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ และนานาชาติ โดยได้รับรางวัลที่สำคัญจากหลายหน่วยงาน เช่น รางวัลเหรียญทองงานจัดสวนเชลซี ฟลาวเวอร์โชว์ (Chelsea Flower Show) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รางวัลดีเด่น ๓ สมัย และรางวัลเชิดชูเกียรติอีกมากมาย บทบาทที่สำคัญของท่านคือการส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์ไม้ การจัดตกแต่งสวนให้กับหน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และปัจจุบันท่านยังมีส่วนในการผลักดันด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมการจัดประชุมนานาชาติ ในจังหวัดชลบุรีให้มีชื่อเสียงยิ่งขึ้น


ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลงานที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  1. สนับสนุนการปรับปรุงและจัดตกแต่งพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น และสวยงาม
  2. ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการพัฒนาด้านวิชาการ การบูรณาการความรู้ รวมถึงด้านการร่วมอนุรักษ์ศิลปะและการแสดง เป็นการส่งเสริมศักยภาพระหว่างหน่วยงานร่วมกัน
  3. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สวนนงนุช แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
ย้อนกลับ