นายสุชล สุขเกษม

ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน

ประวัติ

      นายสุชล สุขเกษม ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงครามสมรสกับ นางรุ่งกานดา สุขเกษม ประวัติการศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖และได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

      คุณสุชล สุขเกษม เป็นเกษตรกรตามอาชีพของบรรพบุรุษ ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นระยะเวลา ๘ ปี ในขณะที่ทำงานอยู่ต่างประเทศได้เรียนรู้การทำการเกษตรของประเทศซาอุดิอาระเบีย และได้เห็นความเป็นอยู่ของบ้านเมืองที่แตกต่างไปจากประเทศไทยทั้งวิถีชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดี นั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณสุชลนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการพื้นที่การเกษตรของตนเอง และได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทาง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการและทำวิจัยในสิ่งที่ชุมชนต้องการโดยเริ่มต้นจากการทำกิจกรรมสำรวจปัญหาและความต้องการในระดับหมู่บ้าน ขยายไปสู่ระดับตำบลและสู่ระดับจังหวัด โดยท่านได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใช้พื้นที่การเกษตรของตนเองเปิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ชุมชน ณ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ใช้เป็นพื้นที่ให้ความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก “ใช้ทุกสิ่งให้มีคุณค่า ไม่มีการทิ้ง อนุรักษ์พลังงาน และที่สำคัญต้องสร้างรายได้” นอกจากเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบ้านสารภี หรือในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี ท่านยังทำหน้าที่วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน นักศึกษา นักเรียน นักท่องเที่ยว และบุคคลที่สนใจ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชนทั่วไปในการพัฒนาอาชีพ


ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลงานที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  1. เป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  2. เป็นผู้ดูแลและวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ของแหล่งชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทารับผิดชอบโดยการบูรณาการร่วมกัน เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาดูงานและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในบริเวณโดยรอบ

ย้อนกลับ