คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์

ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๕๐๐

ประวัติ

      คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ เป็นธิดาของพระยาหัสดินอำนวยศาสตร์ (สาย วณิกนันทน์) ในวัยเด็กมีชื่อว่า เด็กหญิงกรองแก้ว วณิกนันทน์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ นายชลอ ปทุมานนท์ ด้านการทำงาน เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยพ.ศ.๒๔๙๑–๒๔๙๘ และ พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๑๖ เป็นผู้ริเริ่มให้เกิดละครประจำปีของโรงเรียนสวนสุนันทา และสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีการแสดงออกในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการแสดง และรวบรวมรายได้ทั้งหมดเพื่อก่อสร้างหอประชุมสุนันทานุสรณ์ เป็นผู้ดำริให้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีและเป็นผู้เลือกให้ต้นแก้วเจ้าจอมเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย(ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา)

      โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยในสมัยคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ เป็นผู้บริหาร ได้ส่งเสริมให้จัดแสดงละครประจำปี และกำเนิดละครสวนสุนันทาขึ้น โดยมีนโยบายให้จัดการแสดงละคร และเก็บค่าเข้าชมเพื่อนำกำไรที่ได้มาพัฒนาสถานศึกษา โดยแบ่งขั้นตอนการสร้างละครออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ขั้นก่อนการแสดง ขั้นการแสดง และขั้นหลังการแสดง ละครสวนสุนันทาไม่นิยมดำเนินตามแบบละครรำดั้งเดิม เนื่องจากต้องการสร้างความแปลกใหม่และเอกลักษณ์ของสวนสุนันทา ผลงานจากการแสดง ละครมีผลต่อการได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดหลักสูตรวิชาเอกนาฏศิลป์ระดับปริญญาตรี เป็นแห่งแรกของประเทศ รายได้จากละครนำมาเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างถนนภายในวิทยาลัย สร้างหอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของสวนสุนันทาสืบมา


ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พ.ศ.๒๔๙๑ – ๒๔๙๘ และ พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๑๖
ผลงานที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  1. ก่อตั้งโรงพิมพ์สวนสุนันทาเพื่อเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาวิชาเอกการพิมพ์
  2. ให้การสนับสนุนในการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗
  3. ให้การสนับสนุนในการจัดทำเพลงประจำสถาบัน เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ โดยสภานักศึกษาร่วมกับวงดนตรีสุนทราภรณ์บันทึกแผ่นเสียงและเทปเผยแพร่ทั่วไป
  4. เป็นผู้ให้กำเนิดละครสวนสุนันทาขึ้น และมีการจัดแสดงเพื่อหารายได้เป็นทุนทรัพย์ในการสร้างถนนภายในวิทยาลัย และสร้างหอประชุมสุนันทานุสรณ์
  5. เป็นผู้เลือกต้นแก้วเจ้าจอม (เดิมคือต้นน้ำอบฝรั่ง) เป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
  6. เป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้เปิดหลักสูตรวิชาเอกนาฏศิลป์ระดับปริญญาตรีเป็นแห่งแรกของประเทศ
  7. เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสวนสุนันทา ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “เนินพระนาง”
ย้อนกลับ