รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ (ศาสตรเมธี ดนตรี)

ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๒๐

ประวัติ

      รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ (ศาสตรเมธี ดนตรี) เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๔ ที่กรุงเทพมหานคร ย่านฝั่งธนบุรี ประวัติการศึกษาท่านได้เข้าศึกษาที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา เรียนไวโอลินกับครูชด ที่โรงเรียนนาฏศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกชูชาติ พิทักษากร ซึ่งเป็นครูคนไทยคนแรกที่ได้ศึกษาในต่างประเทศ และชนะเลิศรางวัลการแข่งขันไวโอลินนานาชาติ ซึ่งทำให้ท่านได้รับการศึกษาพื้นฐานไวโอลินที่ถูกต้องและเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อทางไวโอลิน ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับทุนไปศึกษา ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้านการดนตรีอย่างจริงจัง เป็นระยะเวลานานถึง ๗ปี จนสำเร็จปริญญาตรี และไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ รวมระยะเวลา ๔ ปี จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตราที่สำคัญของเมืองไทย คือวง บางกอกซิมโฟนี ออร์เคสตรา (Bangkok Symphony orchestra) และวงแฟนตาซี ไลท์ออร์เคสตรา (Fantasy Light orchestra) ร่วมก่อตั้งวงซิมโฟนี ออร์เคสตรา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าวงจามจุรี แชมเบอร์ ออร์เคสตรา ซึ่งเป็นทั้งผู้จัดการวงและจัดการแสดงในปัจจุบันอีกด้วย

      ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลศาสตรเมธี ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องบุคคลที่ทำความดีเพื่อสังคม ในสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ด้านดนตรีสากล โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สรรหานักวิชาการผู้ได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมสมควรได้รับการยกย่องเป็นนักปราชญ์

      ใมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ในด้านการเป็นครูดนตรีผู้เชี่ยวชาญการบรรเลงดนตรีไทย ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ (ศาสตรเมธี ดนตรี) ครูดนตรีผู้เชี่ยวชาญการบรรเลงทั้งดนตรีไทย (เครื่องสาย) และดนตรีคลาสสิก (ไวโอลิน)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบปริญญาศิลปกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ในด้านการเป็นครูดนตรีผู้เชี่ยวชาญการบรรเลงดนตรีไทย ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ (ศาสตรเมธี ดนตรี) ครูดนตรีผู้เชี่ยวชาญการบรรเลงทั้งดนตรีไทย (เครื่องสาย) และดนตรีคลาสสิก (ไวโอลีน)


ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา วิชาเอกคณิตศาสตร์ พ.ศ.๒๕๐๖
  • ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.๒๕๕๗
  • เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • เป็นที่ปรึกษาการจัดวงดนตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลงานที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ (ศาสตรเมธี ดนตรี) เป็นศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการอุทิศตนสร้างคุณูปการให้กับวงดนตรีจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ย้อนกลับ