ดร.จรวยพร ธรณินทร์

ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๒๐

ประวัติ

      ดร.จรวยพร ธรณินทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชีวิตครอบครัวสมรสกับ ดร.ผดุง ธรณินทร์ ประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ระหว่าง พ.ศ.๒๕๐๗ – ๒๕๐๘

      ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๒ ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้อุทิศตน ในการพัฒนาและผลักดันกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรการศึกษา รองประธานกรรมการบริหารคณะลูกเสือแห่งชาติ รองประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการข้าราชการพลเรือน ประธานกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนเอกชน กรรมการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ กรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระตำหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และยังมีบทบาทในงานสังคมกับองค์กรต่างๆ หลายองค์กร อาทิ เป็นกรรมการบริหารสภากีฬานักเรียนแห่งอาเซียน เลขาธิการสมาคมพลศึกษาอุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย และท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก จากการรณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการทำงานด้านกิจการนักเรียนนักศึกษาที่ท่านให้ความสำคัญและร่วมผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง


ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ระหว่าง พ.ศ.๒๕๐๗ – ๒๕๐๘
  • นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชูปถัมภ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๒
ผลงานที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  1. ดร.จรวยพร ธรณินทร์ เป็นศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ได้รับการยกย่องในการปฏิบัติงาน

ย้อนกลับ