นายกลาย กระจายวงศ์

ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๔๐

ประวัติ

      นายกลาย กระจายวงศ์เกิดวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗การศึกษา ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี และปริญญาโท M.A. Vanderbult University (George Peabody College) Nashville, Tennessee, USA การทำงานเริ่มรับราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๐๓ ประจำกรมการฝึกหัดครู ในปี พ.ศ.๒๕๒๖–พ.ศ.๒๕๓๔เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยครูสวนสุนันทาพ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๓๐ และ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔ จำนวน ๒ วาระและเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองอธิบดีกรมการฝึกหัดครู

      ในระยะเวลา ๘ ปีที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยครูสวนสุนันทานั้น ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละเวลากำลังกาย กำลังใจ เพื่อความก้าวหน้าของสถาบัน โดยดำรงตำแหน่งด้วยบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในคุณงามความดี มีวาจาสัตย์เชื่อถือได้ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ซึ่งส่งผลให้งานต่างๆ ในสมัยของท่านสำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงนับได้ว่าท่านเป็นผู้บริหารวิทยาลัยครูสวนสุนันทาท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา


ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูสวนสุนันทาพ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๓๔
ผลงานที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  1. ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาควิชาต่างๆ สร้างผลงานทั้งด้านการสอน การเขียนตำรา และคู่มือ
  2. ส่งเสริมให้อาจารย์ไปเรียนวิชาชีพต่างๆ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อเปิดสอนวิชาชีพต่างๆ อาทิ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  3. เป็นผู้นำในการจัดทำหลักสูตร ป.วท. หลังจากนั้นได้ตั้งกรรมการจัดทำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๒ ปี (หลังอนุปริญญา) เพื่อเปิดสอนในระดับปริญญาตรีต่อไป หลักสูตรที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทาจัดทำในระยะนั้น ได้แก่ นิเทศศาสตร์ การจัดการทั่วไป วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  4. ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นผู้เสนอหลักสูตรทั้งหมดต่อสภาการฝึกหัดครู จนหลักสูตรผ่านสภา สามารถเปิดสอนได้ทั้ง ๓๖ แห่ง นับได้ว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานด้านวิชาการให้แก่วิทยาลัยครูต่างๆ และวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ให้เกิดความแข็งแกร่งทางวิชาการจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปัจจุบัน
  5. สนับสนุนให้วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเปิดสอนหลักสูตรนาฏศิลป์การละครในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
  6. สนับสนุนให้สร้างอาคารโรงพิมพ์ สร้างหลักสูตรการพิมพ์ระดับอนุปริญญา และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๗ นับเป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรการพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ย้อนกลับ