ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล

ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๔๐

ประวัติ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรางศรี พณิชยกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๕สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑เกิดที่จังหวัดนครปฐม วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. ๒๕๑๒ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. ๒๕๑๘ Ed.D. (Curriculum and Instruction) Brigham Young University, USA ดำรงตำแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยครูสวนสุนันทาระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๗–๒๕๓๘ และอธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๒ ตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ท่านบริหารงานในสวนสุนันทาร่วมกับคณะผู้บริหารในขณะนั้น ได้นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่สถาบันเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งท่านเป็นผู้ให้ความสำคัญเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการดำเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาเป็น ผู้เสียสละในการทำงาน อดทน พากเพียร สุขุมรอบคอบ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ท่านยึดหลักความดีความถูกต้อง เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ประหยัดและคุ้มค่า


ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • อธิการบดีวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘
  • อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๒
ผลงานที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  1. เป็นผู้ผลักดันการพัฒนาด้านอาคารและสถานที่ ได้แก่ อาคารสำนักวิทยบริการ อาคารเรียนรวม ๔ ชั้น อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารโรงเรียนประถมสาธิต อาคารแฟลตที่พักสำหรับคนงาน อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ การปรับปรุงหอประชุมสุนันทานุสรณ์ สำนักงานอธิการบดี โรงอาหารใต้หอประชุม และการโรงแรมแก้วเจ้าจอม
  2. เป็นผู้บริหารที่เห็นความสำคัญของงานวิชาการเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้วางนโยบายและให้แนวทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา โดยการมอบนโยบายให้ฝ่ายวิชาการและคณะต่างๆ ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ทั้งการจัดทำแผนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนปรับปรุงระบบงานต่างๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นับได้ว่าเป็นยุคที่สถาบันมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบงานจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอก
  3. เป็นผู้สนับสนุนให้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยการจัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษา เพื่อเปิดสอนระดับปริญญาโท ๓ สาขาวิชา คือสาขาการจัดการศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาการจัดการคุณภาพ และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก ๒ สาขาวิชา คือ Ed.D สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา และ Policy Management และ TESOL (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  4. สนับสนุนด้านการศึกษาของอาจารย์ภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาให้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  5. จัดตั้งสำนักวิทยบริการ เพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์และนักศึกษา สามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ และสืบค้นเอกสารได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ย้อนกลับ