รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด

ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๔๐

ประวัติ

      รองศาสตราจารย์ดร.ดิลก บุญเรืองรอด เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ สมรสกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใจจริง บุญเรืองรอด วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๑๔ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๔๗

      รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอดในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ท่านบริหารงานด้วยความยุติธรรม มีความเสมอภาค เป็นกลาง และยุติธรรมกับทุกคน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนงาน

      อีกทั้งท่านยังมีความคิดริเริ่มที่จะรวมความโดดเด่นทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร ที่มีอยู่ในรั้ว “สวนสุนันทา” และพัฒนาให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นำทางด้านศิลปกรรมศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศจึงได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์” ขึ้นมา โดยแยกกลุ่มวิชาศิลปะทั้งหมดออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และได้แบ่งการบริหารทางวิชาการออกเป็น ๓ โปรแกรมวิชาประกอบด้วย โปรแกรมวิชาศิลปะ โปรแกรมวิชาดนตรี และโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ (โดยรวมกับกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร) และหลังจากนั้นก็มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดียิ่ง


ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • อธิการบดี สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๔๗
ผลงานที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  1. เป็นผู้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยรวบรวมวิชาทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ แยกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า สามารถเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ สร้างความมีชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน
  2. เป็นผู้รวบรวมวิชาทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร ที่มีอยู่ในรั้วสวนสุนันทาเข้าด้วยกัน และพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง และมุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำทางด้านศิลปกรรมศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทย
  3. สนับสนุนแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากลเช่น สนับสนุนการจัดตั้งโครงการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยปัจจุบันคือวิทยาลัยนานาชาติ
  4. ส่งเสริมและผลักดันอาจารย์ให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
ย้อนกลับ