นางเรียม สิงห์ทร

ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๔๐

ประวัติ

      นางเรียม สิงห์ทร (ครูเรียม) เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนบ้านขอบด้ง (ดอยอ่างขาง) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขอบด้งเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระดับ "ครูยิ่งคุณ" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

      นางเรียม สิงห์ทร หรือครูเรียมมีความสามารถในการเข้าถึงคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐและร่วมกันพัฒนาชุมชนได้อย่างดีด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของครูเรียมทำให้เด็กชาว เขาไร้สัญชาติ (กลุ่มชาติพันธ์-มูเซอดา) จำนวนมากได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยสอนให้เด็กรู้ภาษาไทย อ่านออกเขียนได้ รู้และเข้าใจกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต รู้จักความเป็นไทย ทำให้เด็กที่สอนมีความรักประเทศไทยและเคารพกฎหมาย ครูเรียมจึงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงความคิดของชุมชนบ้านขอบด้งและหมู่บ้านใกล้เคียงให้เห็นความสำคัญของการศึกษา

      การเป็นครูดอยของครูเรียม คือ การทำหน้าที่จากความรู้สึกของจิตใจ ที่ได้รับจากการบ่มเพาะความเป็นครูที่ได้รับจากการศึกษาในวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตัวอย่างของครูต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตให้พร้อมในการทำหน้าที่ได้ตลอดเวลา เป็นทุกอย่างที่สามารถทำประโยชน์ให้กับพื้นที่นั้นได้


ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๒๓
ผลงานที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  1. ครูเรียม สิงห์ทร สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการเป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพและเป็นครูต้นแบบที่มีชื่อเสียงในการอุทิศตนให้กับสังคม

ย้อนกลับ